Zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2016 poz. 555 ze zm.) dla przedsięwzięcia deweloperskiego deweloper zobowiązany jest zawrzeć umowę z bankiem o prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego. W celu realizacji tego zadania nawiązana została współpraca z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, który będzie ewidencjonował wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego Nabywcy oraz udzielał informacji dotyczących zgromadzonych środków.

Wypłata inwestorowi zgromadzonych środków na rachunku powierniczym dokonywana jest po uprzednim stwierdzeniu zakończenia danego etapu budowy. Dodatkowo Bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów prac określonych w harmonogramie przedsięwzięcia, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Bank posiada prawo wglądu do rachunków bankowych dewelopera oraz kontroli dokumentacji. W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej zgodnie z art. 29 przez jedną ze stron, bank wypłaca nabywcy przypadające mu środki pozostałe na mieszkaniowym rachunku powierniczym niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej. Jeśli rozwiązanie umowy deweloperskiej nastąpi z innej przyczyny strony zobowiązane są do przedstawia zgodnego oświadczenia woli o sposobie podziału środków pieniężnych zgromadzonych przez Nabywcę na rachunku.

Przedsięwzięcie deweloperskie realizowane przez firmę INCLUSIVE Dariusz Dąbrowski pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych BMW1 i BMW2 wraz z garażem podziemnym wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi” – SREBRNY ZAKĄTEK – podzielone zostało na 5 etapów, które przedstawia harmonogram.

Poniższy schemat przedstawia proces obiegu środków pieniężnych wpłaconych przez Nabywcę na mieszkaniowy rachunek powierniczy.

srebrny zakątek schemat rachunku powierniczego